Tidsskrift for kultur, samfunn og politikk

Abonnement

Velkommen som ny abonnent på Syn og Segn!

Syn og Segn kjem ut fire gongar i året. Abonnementet gjeld til det blir sagt opp. Om du har spørsmål om levering eller abonnement, skriv til post@synogsegn.no

Bestill abonnement her

Viktig melding til alle: 

Syn og Segn har no avslutta abonnementsamarbeidet med Tekstallmenningen, så alle spørsmål skal no rettast til

post@synogsegn.no

Informasjon om salsvilkår

  1. Betaling kan skje med Vipps, stripe (kredittkort) eller med faktura.
  2. Levering – du betaler for fire utgåver av Syn og Segn som blir sendt med post ved kvar utgjeving.
  3. Angrerett – det er 14 dagars angrerett på bestillinga.
  4. Mangel ved varen og reklamasjon. For Syn og Segn-abonnement gjeld vanlege reglar for reklamasjon ved sal over internett. Om det er ein mangel ved varen må kjøparen innan rimeleg tid etter at feilen vart oppdaga, eller burde ha blitt oppdaga, gje seljaren melding om at han vil klage. Kjøparen har alltid klaga tidsnok om det skjer innan to månader frå mangelen vart oppdaga eller burde ha blitt oppdaga. Reklamasjon kan skje seinast to år etter at kjøparen overto varen. Viss varen eller delar av han er meit å vare vesentleg lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Om varen har ein mangel og dette ikkje skuldast kjøparen eller forhold frå kjøparen si side, kan kjøparen i høve til reglane i forbrukarkjøpsloven halde kjøpesummen tilbake, velje mellom retting og omlevering, krevje prisavslag, krevje avtalen heva og/eller krevje erstatning frå seljar. Reklamasjon bør skje skriftleg. Les meir om ålmenne vilkår hos Forbrukertilsynet.
  5. Konfliktløysing – klagar må rettast til seljar innan rimeleg tid, jf. Punkt 9. og 10 i standardvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett. Partane skal prøve å løyse eventuelle tvister i minnelegheit. Om dette ikkje lukkast, kan kjøparen ta kontakt med Forbrukartilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengeleg på telefon 23 400 600 eller  Forbrukertilsynet.no

Du kan også gjere bruk av Europa-kommisjonens klageportal om du ønskjer å levere ein klage. Det er særleg relevant om du er forbrukar busett i eit anna EU-land. Klagen kan leverast her: http://ec.europa.eu/odr.

Les elles om standard vilkår for forbrukarkjøp over internett hos Forbrukertilsynet.

Gi Syn og Segn i gåve – send bestilling til post@synogsegn.no